Young-seon Park “پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 ، من از رئیس جمهور ون خسته شدم … در مراسم جدایی بسیار گریه کردم