Sowon Ham “هر از گاهی SNS تکاملی را بررسی کنید … DM زیادی از طرف زنان وجود داشت”