SK Hynix گرفتار شده است … “جنجال در مورد پرداخت هزینه برای کارایی” به شرکت های دیگر سرایت کرده است