Shin Ae-ra “♥ In-pyo Cha ، دختران 14 و 16 ساله را به فرزندی پذیرفته و هر روز برای تغییر در بلوغ گریه می کند”