Na Kiung-win ، استراتژی Ahn Cheol-so برای نادیده گرفتن؟ “دیگر صحبت نکنید …” … یک Chul-su “تصمیم برای اتحاد شهروند سئول است”