KOSPI 2.7٪ در خریدهای سازمانی افزایش یافت … بازیابی 3000 خط