KOSPI در روز از 3200 خط فراتر رفت … خرید خالص شخصی 1 تریلیون