Jeonbuk Corona 19 در 3 ماه گذشته بیش از 1000 80.4٪ را تأیید کرده است