Interkop “این درست نیست که کد کمک Jeju از ترافیک سوuses استفاده می کند”