Daesung MyMac ، “مربی یک زمانه” برای SAT ، پارک کوانگ-ایر دستگیر شد ، “بازپرداخت بی قید و شرط”