Coronavirus Mall Stagnation … سئول نمی تواند بیش از نیمی از حقوق را بدست آورد