Ahn Cheol-so ، که خدمات پزشکی خود را برای کرونا آغاز کرد ، “من سعی خواهم کرد که سیستم قرنطینه را در سئول بهبود بخشم تا سایت را بررسی کنم تا ببینم آیا پیشرفتی وجود دارد.