90٪ سود از یک صندوق مدیریت کوچک ، رئیس جمهور ون … به 5 ‘New New Funds’ بپیوندید