9 تأیید جدید در Daegu … “N عفونت” همچنین در موارد تایید شده عفونت