60 مرغی که خوردم بازیابی می شود؟ … کارمندان نیروی هوایی “چون سخت است و بمکد