6 نفر از 10 شهروند “مخالف تعطیلی اجباری کشتی های بزرگ هستند”