6 نفر ، از جمله یک نفر مرتبط با مرکز دعاوی ویروس کرونا ، در استان گیونگنام تأیید شده است