57 نفر درگیر در پایتخت ایالات متحده تحت آزار و اذیت قرار می گیرند … تهدید رئیس مجلس “من یک گلوله خواهم گذاشت”