500 مورد تایید شده جدید در روز چهارم … اعلامیه برنامه اصلاح دقیق در شانزدهم