50 واحد دستگیر شده در حین بازدید از کافه های کامپیوتر برای کاهش ساعت کار ، قطعات را دزدیدند