474 نفر تا ساعت 21:00 … حدود 500 مورد تایید شده جدید در هفدهم ظاهر می شود