47٪ از ساکنان Jeollanam-do نگران بیماریهای عفونی هستند … سرزنش محیط پزشکی نامناسب