431 مورد جدید تأیید شده ، 400 مورد دیگر در یک روز … 9 مرگ دیگر