4 ویروس جهش یافته تاج 19 در Gyeongnam-do تایید شده است