38٪ وزیر دولت ون “مواضع مشترک” … اوج “وزیر سیاسی” [뉴스 인사이드]