34٪ از کارمندان ادارات هنوز از “خسارت ناشی از حذفیات” شکایت دارند