33 تاج در سراسر جهان ، فیلم “Fairwell” در ماه فوریه در کره اکران شد