3 از 4 معلم در سئول در “School Me Too” کلاس را ادامه می دهند … حتی مدارس از قربانیان جدا نیستند