24 عفونت در حمامهای عمومی در مدت چهار ماه … اقامت طولانی مدت · فضای مشترک · ظرف ”خطر”