2250 کارگر در مرکز اصلاح کیونگ بوک ، بازرسی پیشگیرانه کرونا 19 بار 4 بار در ماه