2038 Maginot Line … بحران محلی انقراض در دوران پایین بودن میزان زاد و ولد