2020 “سال لی اوفان” عمدتا در راس پیشنهادات برنده قرار گرفت