200 سگ وحشی به جرم “500000 درآمد به ازای هر حیوان” در اینچئون دستگیر شدند … تناقض