2 نفر از ‘Spoof’ از Daerim-dong درگذشت … مظنون چینی است