1932 برد هر سهم ، از جمله سود ویژه سامسونگ الکترونیک