127 نفر ، از جمله دانش آموزان و معلمان مدرسه بین المللی داژئون ، به COVID-19 آلوده شده اند