127 دانش آموز و معلم در مدرسه شبانه روزی بین المللی داژئون به COVID-19 آلوده شدند