122 مورد تایید شده جدید تا ساعت 18:00 در سئول … کمتر از روز قبل