12 عفونت ویروسی جهش یافته خارجی اضافی تأیید شد. 51 بطور تجمعی