105 نفر تازه تأیید شده در سئول … 24 کمتر از روز قبل