10 نفر از گیمپو آزمایش مثبتی برای کرونا 19 دارند … 7 نفر مسیر عفونت را بررسی می کنند