یک Chul-su “اقدامات قانونی علیه کیم جونگ اون؟ … 靑 واقعاً خواب آلود ، پس پشت سر من “