“یک موشک تازه تحویل صبح زود از سیب کوپانگ به Chungju دریافت کنید!”