یک مرد 90 ساله مسن که هنگام کشیدن دندان از هوش رفت ، درگذشت … اتهامات بازماندگان و کادر پزشکی