یک سال “قانون رژیم خصوصی” مربوط به مجازات بیش از حد بود … 0 کودک در منطقه مدرسه در سئول می میرند