یک زندانی در زندان جنوب تأیید شده است … 1276 نفر در زندان ها جمع شده اند