یک درام ملی ، یا یک نمایش ضد کمونیستی ، یا یک نمایش از Saemaul!