یک دختر 9 ساله مرده پیدا شد ، مادرش تحت درمان قرار گرفت … ارزیابی یک انتخاب افراطی به دلیل زندگی