یک دختر 8 ساله بدون اطلاع از تولد توسط مادرش کشته شد … پدر یک افراط را انتخاب می کند