یو کتنیپ پیشنهاد مجموعه چوی چوی “کوه را برای عبور از آنجا قطع خواهم کرد” متعجب کرد